CSJMU question papers

CSJMU Question Papers

It is not an official website.

Send Papers & Get Money


CSJMU University Papers

 
BBA 1 Semester papers


BBA-1-SEM-BUSINESS-ORGANIZATION-BBA-101-N-MAR-2021

BBA-1-SEM-BUSINESS-MATHEMATICS-BBA-102-N-MAR-2021

BBA-1-SEM-PRINCIPLES-OF-ECONOMICS-BBA-103-N-MAR-2021

BBA-1-SEM-SPECIAL-BOOK-KEEPING-AND-BASIC-ACCOUNTING-BBA-104-N-MAR-2021


BBA-1-SEM-BOOK-KEEPING-AND-BASIC-ACCOUNTING-BBA-104N-DEC-2019

BBA-1-SEM-BUSINESS-ETHICS-BBA-107N-DEC-2019

BBA-1-SEM-BUSINESS-LAW-BBA-105N-DEC-2019

BBA-1-SEM-BUSINESS-MATHEMATICS-BBA-102N-DEC-2019

BBA-1-SEM-BUSINESS-ORGANIZATION-BBA-101-N-DEC-2019

BBA-1-SEM-FUNDAMENTALS-OF-MANAGEMENT-BBA-106N-DEC-2019

BBA-1-SEM-PRINCIPLE-OF-ECONOMICS-BBA-103-N-DEC-2019

BBA-1-SEM-BOOK-KEEPING-AND-BASIC-ACCOUNTING-BBA-104N-DEC-2018

BBA-1-SEM-BUSINESS-ETHICS-BBA-107N-DEC-2018

BBA-1-SEM-BUSINESS-MATHEMATICS-BBA-102N-DEC-2018

BBA-1-SEM-BUSINESS-ORGANIZATION-BBA-101N-DEC-2018

BBA-1-SEM-FUNDAMENTALS-OF-MANAGEMENT-BBA-106N-DEC-2018

BBA-1-SEM-PRINCIPLE-OF-ECONOMICS-BBA-103N-DEC-2018

BBA-1-SEM-BOOK-KEEPING-AND-BASIC-ACCOUNTING-BBA-104N-DEC-2017

BBA-1-SEM-BUSINESS-ETHICS-BBA-107N-DEC-2017

BBA-1-SEM-BUSINESS-LAW-BBA-105N-DEC-2017

BBA-1-SEM-BUSINESS-MATHEMATICS-BBA-102N-DEC-2017

BBA-1-SEM-BUSINESS-ORGANIZATION-BBA-101N-DEC-2017

BBA-1-SEM-FUNDAMENTALS-OF-MANAGEMENT-BBA-106N-DEC-2017

BBA-1-SEM-PRINCIPLES-OF-ECONOMICS-BBA-103N-DEC-2017

BBA-1-SEM-BOOK-KEEPING-AND-BASIC-ACCOUNTING-BBA-104N-DEC-2016

BBA-1-SEM-BUSINESS-ETHICS-BBA-107N-DEC-2016

BBA-1-SEM-BUSINESS-LAW-BBA-105N-DEC-2016

BBA-1-SEM-BUSINESS-ORGANIZATION-BBA-101N-DEC-2016

BBA-1-SEM-FUNDAMENTALS-OF-MANAGEMENT-BBA-106N-DEC-2016

BBA-1-SEM-PRINCIPLE-OF-ECONOMICS-BBA-103N-DEC-2016

 

 
BBA 3 Semester papers


BBA-3-SEM-ADVERTISING-MANAGEMENT-BBA-301-N-MAR-2021

BBA-3-SEM-INDIAN-BANKING-SYSTEM-BBA-302-N-MAR-2021


BBA-3-SEM-HUMAN-RESOURCE-MANAGEMENT-BBA-303-N-MAR-2021

BBA-3-SEM-MARKETING-MANAGEMENT-BBA-304-N-MAR-2021


BBA-3-SEM-ADVERTISING-MANAGEMENTBBA-301-N-DEC-2019

BBA-3-SEM-COMPANY-ACCOUNTS-BBA-305N-DEC-2019

BBA-3-SEM-COMPANY-LAW-BBAN-306N-DEC-2019

BBA-3-SEM-HUMAN-RESOURCE-MANAGEMENT-BBA-303N-DEC-2019

BBA-3-SEM-INDIAN-BANKING-SYSTEM-BBA-302-N-DEC-2019

BBA-3-SEM-MARKETING-MANAGEMENT-BBA-304N-DEC-2019

BBA-3-SEM-HUMAN-RESOURCE-MANAGEMENT-BBA-303-N-DEC-2018

BBA-3-SEM-ADVERTISING-MANAGEMENT-BBA-301N-DEC-2018

BBA-3-SEM-COMPANY-ACCOUNTS-BBA-305N-DEC-2018

BBA-3-SEM-COMPANY-LAW-BBA-306N-DEC-2018

BBA-3-SEM-INDIAN-BANKING-SYSTEM-BBA-302N-DEC-2018

BBA-3-SEM-MARKETING-MANAGEMENT-BBA-304N-DEC-2018

BBA-3-SEM-ADVERTISING-MANAGEMENT-BBA-301N-DEC-2017

BBA-3-SEM-COMPANY-ACCOUNTS-BBA-305N-DEC-2017

BBA-3-SEM-COMPANY-LAW-BBA-306N-DEC-2017

BBA-3-SEM-HUMAN-RESOURCE-MANAGEMENT-BBA-303N-DEC-2017

BBA-3-SEM-INDIAN-BANKING-SYSTEM-BBA-302N-DEC-2017

BBA-3-SEM-MARKETING-MANAGEMENT-BBA-304N-DEC-2017

BBA-3-SEM-ADVERTISING-MANAGEMENT-BBA-301N-DEC-2016

BBA-3-SEM-COMPANY-ACCOUNTS-BBA-305N-DEC-2016

BBA-3-SEM-HUMAN-RESOURCE-MANAGEMENT-BBA-303N-DEC-2016

BBA-3-SEM-INDIAN-BANKING-SYSTEM-BBA-302N-DEC-2016

BBA-3-SEM-MARKETING-MANAGEMENT-BBA-304N-DEC-2016

BBA-3-SEM-COMPANY-ACCOUNTS-BBA-305N-DEC-2015

BBA-3-SEM-HUMAN-RESOURCE-MANAGEMENT-BBA-303N-DEC-2015

BBA-3-SEM-INDIAN-BANKING-SYSTEM-N-302-DEC-2015

BBA-3-SEM-MARKETING-MANAGEMENT-N-304-DEC-2015

BBA-3-SEM-INDIAN-BANKING-SYSTEM-C-302-2014

BBA-3-SEM-COMPANY-ACCOUNTS-BBA-305N-DEC-2013

BBA-3-SEM-COMPANY-LAW-BBA-306N-DEC-2013

BBA-3-SEM-HUMAN-RESOURCE-MANAGEMENT-BBA-303N-DEC-2013

BBA-3-SEM-MARKETING-MANAGEMENT-BBA-304N-DEC-2013

BBA-3-SEM-MARKETING-MANAGEMENT-BBA-304N-DEC-2012

 

 
BBA 7 Semester papers

 

 

 
BBA 8 Semester papers

 

 

 
BBA 9 Semester papers

 

 

 
BBA 10 Semester papers